Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey

Cathay

Ezra Pound, Bai Li

The Poet Li Po AD 701-762

Arthur Waley, Bai Li

The Poet Li Po AD 701-762 - Journey through Tang Dynasty's lyrical landscapes and poetic depths

Arthur Waley, Bai Li

Lustra of Ezra Pound - Exploring Cross-Cultural Poetic Fusion in Modernist Masterpieces

Ezra Pound, Bai Li

Cathay - A Cross-Cultural Journey Through Time and Poetry

Ezra Pound, Bai Li

Cathay

Ezra Pound, Bai Li