Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
Lesedi La Bošego - Puku Ya Bobedi Ya Tlhatlamano Ya Kgokagano Ka Madi - cover

Lesedi La Bošego - Puku Ya Bobedi Ya Tlhatlamano Ya Kgokagano Ka Madi

Amy Blankenship, RK Melton

Publisher: Tektime

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

Kat Santos ga se a bone mong wa Lesedi la Bošego mengwagangwaga. Seo ke go fihlela ge Quinn a akanya ka bjako go mo golega le go mo latofatša ka go mo rweša molato wa dipolao tša divamphaya. Ge a lemoga gore lenaba le raloka ka bona, malapa a mabedi a kopanya maatla go emiša divamphaya go tlaiša motsesetoropo wa bona.Quinn Wilder o be a mmogetše ka mahlo a tlala a katse ya naga go tloga letšatši leo a belegwego. Ge a le mahlalagading, kganyogo ya go mo dira molekani wa thobalano wa gagwe ka pejana ya tliša ntwa magareng ga gagwe le bobuti ba gagwe ba go mo šireletša kudu. Ge botatago bona ba bolayana ntweng, kgokagano magareng ga malapa a mabedi ya kgaolwa gomme ba mo tloša ka polokego gore a se mo fihlelele. A dula a mo šetše morago a le kgojana, Quinn a hwetša gore ntwa ya divamphaya ke tsela ye botse, ge a lebala go ba kgole le yena. Kat Santos o feditše mengwagangwaga a sa bone mong wa Lesedi la Bošego. Seo ke go fihlela ge Quinn a akanya go mo golega le go mo latofatša ka go mo rweša molato wa dipolao tša divamphaya. Ge a lemoga gore lenaba le raloka ka bona, malapa a mabedi a kopanya maatla a bona go emiša divamphaya go tlaiša motsesetoropo wa bona. Ge ntwa ya ka tlase ga mabu e tšwela pele, le magakabje a kganyogo le ona a gola, ge seo se thomilego bjalo ka go golega, ka potlako se fetoga thaloko ya kotsi ya kganyogo ya thobalano.PUBLISHER: TEKTIME
Available since: 10/18/2021.

Other books that might interest you

 • Dilo Tša Kotsi - Puku Ya 3 Ya Kgokagano Ka Madi - cover

  Dilo Tša Kotsi - Puku Ya 3 Ya...

  Amy Blankenship, RK Melton

  • 0
  • 0
  • 0
  Steven Wilder o rata mogoketši wa go diriša pete ka ditsela tše dingwe e sego go betha lebato fela… o nyaka go dula le yena. Ge a hwetša gore o tshepišitšwe go segongwana gwa mo fa lebaka leo a le nyakago la gore a mo golege le go mo dira molekani wa gagwe wa thobalano… go mo šireletša, ka nnete.Bohle ba re go na le ditsela tše pedi bophelong, efela go Jewel Scott go bonala eke bobedi bja tšona di kotsi kudu. Ye nngwe e leba go Anthony, Phiri ya Mofetogi ya mmolayi le go gafa yo e lego moetapele wa segongwana sa ka motsesetoropong gape e le monyalani wa gagwe… kgahlanong le thato ya gagwe. Ye nngwe e leba go Steven, Katse ya Naga ya Mofetogi yo a ilego a mmetha ka pete ya peisepolo kopanong ya bona ya mathomo. O ile a ipušeletša ka go mo golega le go mo dira molekani wa thaobalano wa gagwe. Steven Wilder o rata mogoketši wa go diriša pete ka ditsela tše dingwe e sego go betha lebato fela… o nyaka go dula le yena. Ge a hwetša gore o tshepišitšwe go segongwana gwa mo fa lebaka leo a le nyakago la gore a mo golege le go mo dira molekani wa gagwe wa thobalano… go mo šireletša, ka nnete. Anthony Valachi o tloga a rata Jewel kudu go tloga mola a sa le ngwana gomme, ka tlase ga molao wa segongwana, a hwetša taolo ya yo a tla bago monyadiwa wa gagwe. Ge eba go na le yo a naganago gore a ka mo utswetša yena gona ba fošitše… ba fošitše e le ruri.PUBLISHER: TEKTIME
  Show book